Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Seruan dari Mihrab Masjidil Aqsa Kepada Saudara-Saudara di Pakistan dan AfghanistanSegala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pujian yang menyampaikan kita pada pertolongan-Nya, ridha-Nya, dan persahabatan dengan Rasul-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas Rasulullah SAW, keluarganya dan sahabatnya, serta orang-orang yang setia kepadanya, wa ba’du:

Wahai saudara-saudara tercinta:

Dari mihrab Masjidil Aqsa yang diberkahi, kami berbicara kepada Anda, saudara-saudara kami di Afghanistan dan Pakistan, dan kami menghaturkan kebaikan ini kepada Anda dari tanah suci yang diberkahi, dengan memohon kepada Allah SWT semoga kebaikan ini menetes di hati Anda, sehingga Anda menerimanya dalam keridhaan Allah dengan kemenangan yang besar.

Wahai saudara-saudara tercinta:

Kami menyeru Anda dengan seruan Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): “Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu”. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya.” (TQS. Ali Imran [3] : 102-108).

Kami menyeru Anda dengan firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: “Kami takut akan mendapat bencana”. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.” (TQS. Al-Maidah [5] : 51-52).

Ini adalah seruan Allah untuk Anda, dan seruan ini pula yang diserukan oleh Hizbut Tahrir dan warga Bait al-Maqdis dari Masjidil Aqsa yang diberkahi … Jadi, jawablah dan penuhilah seruan ini!

Wahai saudar-saudara kami di negeri Afganistan: Kami menyeru Anda semua, etnis Pashtun, Uzbek dan Tajik, juga kami menyeru kepada setiap Muslim di negeri-negeri itu untuk berpegang teguh dengan firman Allah SWT: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara.” (TQS. Ali Imran [3] : 103). Dan berbicaralah pada saudara-saudara Anda di Pakistan, mereka memiliki kekuatan, kehormatan, dan Islam, agar Anda bersama dengan mereka menjadi satu umat, sehingga kekuatan Anda dan kekuatan mereka menjadi satu kekuatan besar untuk mendirikan Khilafah yang akan menegakkan agama dan menyatukan kaum Muslim.

Dan kami memperingatkan Anda untuk tidak cenderung kepada orang-orang zalim dan musuh-musuh Islam. Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.” (TQS. Hud [11] : 113).

Wahai saudara-saudara kami tercinta di Pakistan dan Afghanistan:

Kami telah menyeru Anda dengan ayat-ayat Allah dan firman-friman-Nya, dan kami merangkum seruan kami kepada Anda dalam tujuh poin yang akan memandu menuju keridhaan Allah SWT:

Pertama: Kalian adalah saudara, keluarga, orang-orang yang memiliki keahliah perang dan jihad di jalan Allah. Kami menyeru kalian pada apa yang Allah serukan pada Anda, yaitu persatuan dan kerjasama dalam kebenaran dan ketakwaan, menolong Islam, berjuang untuk menegakkan agama Allah, dan mengembannya sebagai risalah (pesan) kebaikan, petunjuk dan rahmat bagi alam semesta.

Kedua: Kami menyerukan kepada tentara Pakistan, khususnya, untuk menjalankan kewajibannya, mengambil kendali inisiatif, dan menyelamatkan negeri dari antek-antek Amerika dan Barat, serta menghapus perbatasan yang dibuat oleh penjajah antara negeri-negeri kaum Muslim, kemudian menyatukan Pakistan dan Afghanistan untuk menjadi tumpuan bagi tegaknya Khilafah Rasyidah, yang merupakan janji Allah dan kabar gembira dari Rasul-Nya .

Ketiga: Pendirian Khilafah, penegakan agama, penyatuan umat Islam, pengusiran Amerika dan Barat dari negeri-negeri kaum Muslim, dan pembebasan Masjidil Aqsa adalah kewajiban agung yang hanya dikerjakan oleh mereka yang benar-benar ikhlas karena Allah, dan tidak ada sedikitpun rasa takut kecuali kepada Allah SWT. “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (TQS. An-Nur [24] : 55). Sungguh, kami yakin bahwa di tengah Anda dan bahkan Anda sendiri adalah orang-orang yang pantas untuk kebaikan ini. Untuk itu, bangkitlah dengan tekad dan semangat yang kuat, sebab Allah dan Rasul-Nya bersama Anda, kemudian Anda akan ditolong oleh orang-orang shalih yang beriman dan para malaikat.

Keempat: Seruan Islam telah diluncurkan dari Makkah Al-Mukarramah “Baitullah Al-Haram”. Rasulullah SAW berusaha untuk mencari orang yang akan menolong Islam sampai Allah memuliakan penduduk Madinah “Aus dan Khazraj” dengan menolong agama-Nya dan mendirikan negara Islam yang pertama. Demikian pula, seruan Hizbut Tahrir telah diluncurkan untuk mendirikan Khilafah dari Masjidil Aqsa yang diberkahi, tempat Isra’nya Rasulullah SAW. Hizbut Tahrir merespon negeri-negeri kaum Muslim yang meminta nushrah (pertolongan), seperti nushrah Aus dan Khazraj untuk mendirikan Khilafah ‘ala minhājin nubuwah, yang tegaknya kembali merupakan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda: “Kemudian akan ada Khilafah ‘ala minhājin nubuwah.” (HR. Ahmad). Wahai saudara-saudara tercinta, kami membawa kabar baik kepada Anda, sebagaimana Rasulullah SAW membawa kabar baik kepada delegasi Ansar. Untuk itu, penuhilah seruan Allah, dan tolonglah agama Allah, pasti Allah akan menolong Anda dan meneguhkan kedudukan Anda.

Kelima: Jika Anda merespon dan mendukung Islam, serta seruan Hizbut Tahrir, maka Anda akan diposisikan di sisi Allah seperti posisi kaum Anshar pertama yang memberi tempat tinggal dan pertolongan, dan demi Allah, ini adalah kemenangan yang besar. Ketahuilah, bahwa kekuasaan Allah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa, ada bersama Anda, Dia Maha Kuasa atas hamba-hamba-Nya, di tangan-Nya ada kekuasaan, Dia memuliakan siapa yang Dia kehendaki, dan merendahkan siapa yang Dia kehendaki, di tangan-Nya ada kebaikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Keenam: Janganlah Anda takut dan ciut dengan kecanggihan peralatan dan banyaknya pasukan yang mereka miliki, sebab mereka tidak ubahnya rumah laba-laba bahkan lebih lemah darinya. Penarikan mereka dari negeri Anda merupakan bukti terbaik kelemahannya. Allah SWT menjelaskan hal itu dalam firman-Nya: “Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui.” (TQS. Al-Ankabut [29] : 41). Sungguh, rumah laba-laba itu tidak memberi perlindungan di dalamnya, dan tidak berdiri di atas sesuatu yang kokoh.

Ketujuh: Kami menutup seruan kami dengan firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.” (TQS. Al-Anfal [8] : 24-25). Inilah seruan kami untuk Anda, di dalamnya berisi kehidupan dan kemenangan di dunia dan di akhirat. Untuk itu, penuhilah seruan Allah, maka Anda pasti akan menang dan beruntung.

Ya Allah sampaikan kebaikan ini kepada kami, bukalah hati kaum Muslim untuknya, dan berikanlah kepada kami dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat menolong kami. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas Rasulullah Muhammad SAW yang diutus untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Walhamdulillāhi rabbil ‘ālamīn!

Hizbut Tahrir

Jumat, 19 Muharram 1443 H./27 Agustus 2021 M.

Link video seruan dari mihrab Masjidil Aqsa: 

https://fb.watch/7KipyaSEjA/

Posting Komentar untuk "Seruan dari Mihrab Masjidil Aqsa Kepada Saudara-Saudara di Pakistan dan Afghanistan"

close